УСЛУГИ

10

 • Компании (Трговски друштва, приватни здравствени установи, заедници на сопственици, здруженија на граѓани) сите видови правни услуги за подготовка на интерни акти, вадење лиценци, дозволи и редовна правна помош во секојдневното работење
  (за повеќе детали кликнете тука)

 

 • Регистрационен агент во Централен регистар: Основање на нови компании, претставништва и подружници во Централниот регистар, промени на содружници, стечај, ликвидација, спојување и поделба на компании (кликнете овде за повеќе детали)

 

 • Управно право: правна помош во подготовка на документи и поднесување на барања во управна постапка да заштедите време, застапување во управна постапка пред суд. (кликнете овде за повеќе детали)

 

 

 • Закон за работни односи – права и обврски на работодавците:
  1. Претставување и правна помош на работодавците, подготовка на договори за вработување според полето на работа на компанијата, правилници, решенија, одлуки, потврди, едукација за правата и обврските на работодавачот, безбедноста и здравјето, прашања за своите вработени, минимални технички услови на простор за работа, итн.
  Закон за работни односи – правата и обврските на вработените:
  2. Заштита на правата на вработените, правно советување за нивните права, поднесување на жалби против одлуките во постапките за дисциплина и застапување пред суд.
  (за повеќе детали кликнете овде)

 

 • Закон за индустриска сопственост: Заштита на трговски марки, индустриски дизајн, географска ознака на потекло, и пренос на копија право од страна на лиценца договори знаење и искуство. (за повеќе детали кликнете овде)

 

 • Граѓанско право (имот, финансии, облигации, наследно право): Поделба на имотот , спорови за осигурување и штети , судски постапки, застапување пред судовите во споровите, надомест на штета продавање, купување, поделба, доделување, компензација, договори, подароци, трансфери и регистрирање на имот; Процедури за неплатени фактури и долгови, како и поднесоци за постапките пред нотар и спроведување на постапки.  (за повеќе детали кликнете овде)

 

 • Прекршоци: Застапување во прекршични постапки и пред Управен суд во случај кога не е обезбедена заштита во втор степен со закон.  (за повеќе детали кликнете овде)