ЗА КОМПАНИИ

ЗА КОМПАНИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И УСТАНОВИ
Барање за понуда за месечен договор по фиксна цена испратете НА ОВОЈ ЛИНК .
Опишете ја Вашата компанија, дејноста што ја вршите, бројот на вработени, бројот на подружници и адресата на седиштето.

Комплетни правни услуги од деловното работење на една компанија, кои се состојат во извршување процедури пред институции, пријави, одјави, известувања, вадење уверенија, потврди и изработка на сите видови документи, интерни акти, учество на состаноци, давање правни мислења и анализи, поднесување документи за лиценци за вршење одредена дејност, извршување на процедурите за вработување на странци, стручно советување, застапување пред судски органи, органите на инспекциски надзор и во царинска постапка.