СЕМЕЈСТВО

СЕМЕЈНИ СПОРОВИ

Овде можеме да Ви понудиме правна помош и застапување во судска постапка доколку :

  1. Разводи: имате проблем со нарушени односи во бракот, подолго време живеете одвоено, вашиот партнер сака да ја прекине брачната заедница, или пак заедно сте одлучиле дека сакате да продолжите одделно во животот;
  2. Веќе сте разведени, а сакате да ја зголемите или намалите издршката што се плаќа за децата;
  3. Во изводот на детето нема запишано татково име – се утврдува татковство.
  4. Остварување на право на детски додаток
  5. Контакт со Центарот за социјални грижи