> ЗАБРАНЕТО Е КОПИРАЊЕ, ПОСТАВУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРОТ НА ДРУГА ВЕБ СТРАНА, ИЛИ КОРИСТЕЊЕ ВО КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ.
ВРЕДНОСТА НА СПОРОТ СЕ ОПРЕДЕЛУВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ, ИЛИ ИЗНОСОТ НА ПОБАРУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ УСЛУГИ СЕ ПО АДВОКАТСКАТА ТАРИФА      
КАЛКУЛАТОР НА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ ВРЕДНОСТ НА СПОР ДОПОЛНИТЕЛЕН ЧАС СУДСКИ ТАКСИ ПАРНИЦА СТРАНСКО ЛИЦЕ
Внеси вредност на спорот:
ден.    
 + странки од ваша страна      
 + странки од спротивна страна

CLICK TO CALCULATE

   
ќе има ли предлог за времeна мерка      
ДЕЈСТВИЈА        
правен совет усмен 1.131 ден. 226 ден.   2.262 ден.
правен совет писмен 2.828 ден. 566 ден.   5.655 ден.
тужба, писмен поднесок, приговор                          5.655 ден.               8.000 ден. 11.310 ден.
застапување во граѓанска постапка                           6.786 ден. 870 ден.   13.572 ден.
застапување во кривична постапка                           8.190 ден. 1.050 ден.   16.380 ден.
предлог за времeна мерка                              870 ден.               4.000 ден.  
жалба и/или ревизија                         10.179 ден.             16.000 ден. 20.358 ден.
полномошно, изјава                           1.885 ден.     3.770 ден.
правосилност и извршност 566 ден. 113 ден.   1.131 ден.
договори 1.600 ден.     3.200 ден.
         
         
НАПОМЕНА* - Калкулаторот предвидува поголем број дејствија, но не може да ги предвиди сите правни дејствија.  Земете го како почетна точка за трошоци за започнување на вашиот спор. Никому не му е однапред познато времетраењето на одреден спор. Секое дејствие се наплаќа поединечно.  
За дополнителни информации обратете се до адвокат, управен орган пред кој се одвива постапката, судски орган, или до адвокатската комора Крајната вредност на целата постапка ги вклучува и трошоците во врска со нотар, извршител, овластен вештак, проценител или било кој друг орган кој учествува во постапката. За вадење уверенија и документи, како и поднесување барања до управни органи, секое дејствие посебно се наплаќа на час, заедно со таксата за документот