Адвокатска канцеларија Ташкова
 

EN                                    MK 
 

 

Дијана Ташкова
 
Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2004 година, адвокат од 2007 година.

Поле на работа:

- семејно право (односи во бракот и семејството, развод на брак, издршка и родителски права)

- работни односи (права на вработените, откази, надомести, спорови во врска со престанок на работен однос)

- право на друштва (основање, промени во друштвото, ликвидација, стечај, поделба, спојување и разделување итн.)

- договори
- имотно - правни односи (неисполнување на договори, спорови за                      недвижности, спорови кои произлегуваат од договори за доживотна                  издршка, тестаменти, подароци и легати, распределба на имотот за                    време на живот и сл.)

 - наследно - правни односи (отварање на оставина, права на                  
  наследниците, составување на договори за распределба на имот и тестамент)

Областите се фокусирани но не и лимитирани на погоре наведените.
 
Зборува: Македонски, Албански Српски, Хрватски, Англиски 
 

                  PROHOST
 Сите авторски права задржани, Адвокатска канцеларија Ташкова, 2011