Адвокатска канцеларија Ташкова
 

EN                                    MK 
 

 


 • Услуги за правно советување/консалтинг
 • Услуги за правна помош
 • Услуги за правна помош за случаи, предмети и постапки
 • Застапување, водење на постапката и правни лекови
 • Услуги од деловно право, право на друштва и работење на деловни субјекти
 • Поднесување барања и остварување на права во управни постапки
 • Договори
 • Регистрација, ликвидација, стечај
 • Прашања во врска со права од работните односи и трудовите права                         
 • Директни и индиректни даноци
 • Советување за заштита на трговска марка


         


    
КАЛКУЛАТОР


 


                  PROHOST
 Сите авторски права задржани, Адвокатска канцеларија Ташкова, 2011